Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

An Phong Nguyễn Văn Diễn gui cô Thuy Tien


Houston ngày 02/5/2005 

Kinh gui cô Thuy Tien

Kính gủi Các Bạn dọc gần xa

Toi xin tra loi câu thắc mắc của cô Thuy Tien về ông Nguyen Buu Thoại có súng dáng dễ làm THT/THTD sau khi DH ỏ Louisiana dã truất phế ông ấy khổng.

Truóc nhất tôi se không nhác lại bất cú một chuyện gì trong BA cái DH 1 ỏ Úc, 2 ỏ Louisiana và 3 ỏ Houston cùng vói nhũng hệ luy phát sinh tù 3 Dai hoi nàỵ Boi vì tất cả mọi nguoì đều dã biết, biết rất rõ, và chác chăỏn cô Thuy Tien là nguòi biết nhiều nhất.

Kế nũa, tôi cũng không thác mác gì, ràng cô Thuy Tien là dàn ông hay dàn bà, là Sĩ quan Thu Dúc hay Dân sùa. là theo hay không theo ai trong cuộc chiến hỗn mang nàỵ Tôi nhận thúc ràng Cô là Nguòi, Cô có lý lẽ, văn tù diềm dạm, có lễ độ và là nguòi rất quan tâm dến tổ chúc cuu quân nhân quan trọng nàỵ 

Tôi vốn là nguoì nghien cuu Lịch Sủ và Van hóa nên hôm nay xin dem một câu nói của lịch sủ dễ "mạn đàm" vói cô, mong ràng giũa chúng ta sẽ có cơ hội cảm thông sau nhũng gì chúng ta chua dồng thuận.

Gió là câu: "Ôn cố tri tân", túc là tìm hiểu chuyẻn cũ dễ rút kinh nghiệm áp dụng cho chuyện mói dang xảy ra trong TH.SQ.TD. và VBNHK kể cả VBVNHN

Trong cuộc xâm lăng Viet Nam thòi nhà Trần, lần thú 3, của quan Mông Cổ, năm Mậu Týnam 1288. Ðại quân Mông Cổ sắp hết luong thục và vũ khí thì thiếu hụt. Thoát Hoan sai ÔMãNhi dem Hạm dội thủy quân ra đón đoàn thuyèn luong và vũ khí do Truong Van Hổ dang chuyển vận tù bên Tàu sẽ vào nuóc ta bàng của biển Bạch Dàng. 

Binh thuyền ÔMãNhi dến Vân Dồn thì gạp Ham doi Viet do tuóng Tran Khánh Dưchạn dánh. ÔMãNhi dánh bại Hạm dội chiến thuyền Viẹt. Sau gió hăỏn dua Hạm doi chien thuyền ra của biển và bắt tay duọc Ðoàn thuyền tiếp tế của Truong Van Hổ. Hăỏn quay trỏ lại di truóc mỏ duòng còn đoàn Thuyền Truong Van Hổ theo sạu Hạm dội ÔMãNhi nhẹ lại đông tay chèo di rất mau, trong khoảng một buổi thì dã bỏ xa Ðoàn thuyền của Truong Van Hổ nặng nề phía sạu

Về phía Trần Khánh Dư, sau khi thua trận, ông khẩn cấp tu bổ chiến thuyền, tăng cùong hỏa pháo vàdàn chiến thuyền phục kích gần của biển Lục Duong. Ông lặng lẽ dễ cho đoàn chiến thuyền ÔMãNhi di qua rồi giăng xích ngang sông chặn đoàn thuyền tiếp tế của Truong Van Hổ. Quả nhiên Ðoàn thuyền Truong Van Hổ bị dính xích. Quân ta tung chiến thuyền ra dánh và bán hỏa pháo vào thuyền dịch.. Trận này quân dịch dại bại, quân nhà Trần băỏt duọc rất nhiều tù binh, tịch thu hàng trăm tàu thuyền còn luong thục và vũ khí thì nhiều vô kể.

Thua cô Thuy Tien và các bạn dọc.

- Ngoài DH/1 ỏ Úc là DH.chính thống, bầu lại Ban Lãnh dạo TH.SQ.TD. . Dại hội Úc này dã tiến hành tốt dẹp trong TÌNH HUYNH DE CHI BINH của các cuu Si quan Thủ Dúc. 

Còn 2 DH. ỏ Louisiana và ỏ Houston thì không còn gì là chính thống và không có TÌNH HUYNH DE CHI BINH trong gió.

- DH/2 ỏ LOUISIANA chỉ còn là mot cuộc chiến giũa hai phe CHÍNH và TÀ (tôi không chỉ ai là Tà ai là Chính ỏ dây). Một phe trong hai Phe dã thắng và phe kia thua bỏ chạy Phe thăỏng nhò có kế hoạch, chuong trình, muu mẹo hoàn chỉnh dê dưa phe kia vào tròng nên dã thắng dễ dàng. Phe thua vì ỉ y, thiếu diều nghiên chiến trận nên thụa Chạy!!! Nếu so vói cuộc chiến tại Vân Dồn giũa ta và Tàu thì giôổng nhau y chang. Trần Khánh Du thua xa ÔMãNhị

- DH/3 ỏ Houston (Bất thuòng) do Phe thua tập họp lại, súng ống, tàu thuyền trang bị dầy đủ cộng thêm ý chí phục thù sôi sục. TINH HUYNH DE CHI BINH dễ qua một bên à Phe thua tiến lên xác định lại ngôi vị và tỏ ra duy trì duọc trật tụ "xã hội" tiếp tục sau đó. 

- Phe Louisiana (DH/2) tỏ ra vô cùng nao núng, do ỏ nhóm dắt củ tỏ ra quá yếu kém trên nhiều mặt và ai cũng thấy BCH này chỉ là dám bù nhìn cho một lục luọng gọi là Thái thuọng hoàng dúng phía sạu Cho dến lâu lám về sau, mói có một vài van thu xuất phát tù nhóm Làng Van mà van chuong thì dúng là van chuong Thái thuọng hoàng...

- Phe Houston, DH/3) tỏ ra dầy sinh lục, vuọt lên, tung nhiêu giòn rất dũ nhũ triệt hạ nhóm Thái thuọng hoàng lẫn BCH ỏ Louisianạ BCH ỏ Louisiana hầu nhu bất dộng vì kiệt lục và chán chuòng vì tu thấy thân phận bù nhìn của mình.

So vói tình hình Van But Nam Hoa Kỳ thì trình tự biến dộng giống nhau y hệt chuyện nội bộ TH/TD.

- Cũng dám Thai thuong hoàng và Thái hoàng Hậu "xí xọn" phất cò làm 2 cuộc can qua rất liều lĩnh, gấp rút có thể nói thiếu chuẩn bị chu đáo:

- Tạm so sánh tuần tụ nhũng buóc phá dám, thọc gậy bánh xe và chen vào việc của nguòi ta: 

1.- Chiêu bài "Ha tì túc so" = Chiêu bài "Bất xứng", dòi NBT tù chúc Truong ban To chuc DH.VBVNHN kỳ 7

2.- Xúi giục bọn dàn em dánh phá = Xúi giục bọn dàn em dánh phá

3.- Dùng Dai hoi (bọc lót) hạ bệ BCH/TH.TD = To chuc Dai hoi (Bat thuòng) hạ bệ BCH/VBNHK

- NGUYEN BUU THOAI và NGO VIET QUYEN, AI (?) súng dáng chúc vụ Tổng Hội Truong TH.TD???

- NGUYEN BUU THOAI và HUYNH QUAN THÉ (ông này vo danh tieu tot, chó ngáp phải ruoi, bù nhìn cho Phạm Ngu Yen, Yen Son, NHN, không có tác phẩm), AI (?) súng dáng làm Hội truỏng VBNHK???

Thua cô Thuy Tiên và các Bạn bốn phuong yêu Tu DO

Toi là một ông già, ngồi ỏ chòi lá, thấy việc thiên hạ diên loạn mà dành phải xông bào chỗ "gió tanh, mua máu", dem súc già, cố gán het súc bảo vệ công dạo cho một tổ chúc mà tôi rất kính trọng còn sót lại trên diễn dàn Quốc tế. Gió là Tổ chúc VBVNHN mà VB. Nam Hoa Kỳ là diễm khỏi dầu cho kẻ gian xâm nhập.

Nhà van Nguyen Buu Thoại, là một nhà van Quân dội Có thể một vài sụ kiện ông ấy ghi lại trong nhũng tiểu thuyết nổi danh của ông làm dọc giả quân nhân xốn xang, nóng mũi vàcho ràng ông Thoại làm nhục QD.VNCH. Gió là do cảm tính quá yêu cái của ta quámà quên di ràng nhung chuyện nhu thé xảy ra trong một QD trên 1/2 trieu nguòi, dang sống trong một cuộc chiến tàn khốc, tham nhũng tràn ngập tù cấp chóp bu xuống dến cấp duói thì nhũng diều ông ấy viết thục tình chảng dáng gì cả.

Thu hỏi, trong suốt cuọc dòi binh nghiệp của mỗi nguoì trong QLVNCH, có ai không tránh khỏi một đôi khi yếu lòng truóc giam mê, danh lọi hay dùa cọt bất nhãà?

Ông Thoai là một nhà van chú không phải là một cán bộ tuyên truyèn hay một sĩ quan CTCT, Tâm lý chiến. Quốc gia VNCH đã chết cùng vói chiến cuộc VN. tù nam 1975, tất cả dã di vào dĩ vãngà Dòi hỏi một nhà van phải thi hành nhiệm vụ của một cán bộ tuyên truyền chống cộng thòi chinh chiến là một thái độ không thục tế và mang bẹnh à mộng du quá khú quá nặng.

Giả thủ nếu ông Nguyễn Buu Thoại xuất bản truyẹn "TL.MKSL" vào khoảng nam 1970 ỏ miền nam VN thì ông có lỗi không? 

- Tôi tin ràng không, TC.CTCT QL.VNCH thòi gió sẽ dùng tài liệu của ông dễ truy tìm nhũng quân nhân hoạc sĩ quan làm bậy 

- Tôi tin B.TTM.QL.CNCH sẽ cho xuất bản nhũng tập sách giá trị này, phát hành trong các Quân truongÀ và các Don vị QD lón, nhỏ QL.VNCH dễ học tập chảng nhũng thế, họ sẽ tuỏng thuõng súng dáng cho việc làm của ôngà

- Trong khi Ngo Viet Quyền của TH/SQTD và Huỳnh Quang Thế của VBNHK là hai nhân sự này là hai nguòi rơm bù nhìn 100%, duọc căỏm lên, duọc mặc áo do sụ dạo diễn của "Thai thuọng hoàng" và "Thái hoàng hậu", thì Nguyen Buu Thoại tỏ ra rất vũng vàng giũa cuộc dại biến trong hai mạt trận Văn (Van Bút) và Võ (Võ Khoa Thu Dúc) vô cùng quyệt liệt nàỵ Sau lung Nguyễn Buu Thoại không có lục luọng chống lung, không có quân sư bày muu tính kế mà là nhũng cá nhân chính trục, thấy việc bất bàng mà tham gia trọ lục cho kẻ cô don bị bầy à (???) săn duổị

- Cá nhân tôi xua nay chảng dính giáp gì vói ông Nguyen Buu Thoại Tôi chỉ biết ông ấy cách dây khoảng 2 nam sau khi ông ấy ra mát cuốn sách "Trỏ Lại Mạt Khu Sình Lầy". Tôi không có lý do nào khác trong việc hỗ trọ ông ngoài sụ yêu mến tài năng, tính thẳng tháng, bộc trục và tinh thần trách nhiệm của ông khi giảm trách công vụ. Dù là trách nhiêm thật nhỏ như Thủ quỹ của một nhóm VB loe ngoe muòi mấy nguòi hay làm Tổng hội truỏng của một Tổng hội hàng ngàn sĩ quan hầu nhu đủ các cấp bục quan trọng trong QL.VNCH truóc dạy . 

Vậy, ông Nguyen Buu Thoai súng dáng làm Tổng Hội Truỏng Hôi Cựu Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðúc lắm chú, thưa cô Thủy Tiên. 

Cựu Ðại Tá Phạm Bá Hoa, một niên truỏng rất dáng kính trọng của Quan dội Viet Nam Cong Hòa "ngày xua", một mẫu nguòi dầy năng lực và hiểu biết suốt lịch sủ cuộc chiến Quốc - Cộng. Ông dã tỏ ra rất sáng suốt khi hỗ trọ cho ông Nguyen Buu Thoại trong cuộc biến loạn của TH.CSQ/TÐ, diều gió giúp cho chúng ta vũng tin ràng chúng ta dang di dúng duòng cô Thuy tien và các bạn dọc 

Thân ái kính chào cô Thủy Tien và c'ac bạn đọc.

An Phong Nguyen Van Diễn

Houston, 2/05/2005

===========

long pham <long.pham@mgccc.cc.ms.us wrote: 

Kính thưa Quí Vị, 

Nhà văn An Phong Nguyễn văn Diễn viết hay qúa. Tôi đã tự hứa với lòng là sẽ viết bài "VÌ SAO..___??" mà chưa làm được. Xin hứa với Quí Vị la tôi sẽ viết xong trong... thời gian gần gần! 

Ðôi lúc đọc hay nghe ai nhắc chuyện "băng đảng" gian tố tôi là.... "con rơi" của NT PBH! Nghĩ mà tức cười qúạ Ð'am gian đó cứ nghĩ ai cũng giống với chủ hay sếp lớn của chúng. Cứ phải là... con rơi con rớt thì mới nổi đình đám như HCM, như NHN vậy!!!__PHL 

===========

From: thanh lavan 
Sent: Monday, May 02, 2005 8:06 PM 
Subject: Re: [DIEN DAN CONG LUAN] (An Phong NguyenVanDien)__ KINH GUI CO THUY TIEN 

Nguyễn văn Diễn là tên chuyên môn ăn chực, có tiền bạc, của cải gì đâu mà chú Long Zai nâng bi, nâng Nguyễn hữu Nghĩa còn kiếm đước vài ly bịa, hoắc về nâng Lôi hồn còn có mùi vị hơn ke,ke,ke 

LvT 

===========

Kính Thưa Quý Vị,

Bất luận là ai chỉ cần đọc những dòng chữ dưới đây của tên ăn cắp trứng gà Trần Ngọc Xướng aka thanh lavan thì liền nhận ra ngay tên này đã bán rẻ lương tri, bán rẻ nhân cách cho NHN để được nâng bi cho tên "hà tì" mặt chuột cánh tay nối dài của tình báo TC2 vì tên "hà tì" MẶT CHUỘT này là anh em cùng huyết thống với tên đầu đảng của tình báo TC2 là tên mặt thớt Nguyễn chí Vịnh... 

Hẳn quý vị cũng thấy mục tiêu nâng bi của tên ăn cắp trứng gà Trần Ngọc Xướng aka thanh lavan này quá vô liêm sỉ, lộ liễu và đê tiện, khi hắn huênh hoang công khai xúi dại người khác hãy bắt chước hắn nâng Nguyễn Hữu Nghĩa để kiếm được vài ly bia, .. mà lại còn được tiêu tiền của tình báo TC2. Thật tởm. Tiếng là Trần Ngọc Xướng aka thanh lavan nhưng thật ra lại chính là NHN viết đó thôi. Như thế hắn có xúi bậy làm vậy cũng đúng thội Càng tởm hơn nữa!!! 

Trân Trọng, 

Thu-Hồng Nguyễn 

(Trở lại trang chính)