Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

An Phong Nguyễn Văn Diễn phát biểu về 
Bản lên tiếng của ô. Nguyễn Hữu Nghĩa
=============

From: "Dien Van Nguyen" <anphong38@sbcglobal.net>
Subject: AN PHONG NGUYEN VAN DIEN PHAT BIEU VE BAN LEN TIENG CUA O. NGUYEN HUU NGHIA
Date: Sun, 28 Aug 2005 02:38:09 -0500
 

Ki'nh thưa quy' Van huu, 

Ki'nh thưa quy' vị 

Tôi đọc “Bài lên tiê'ng của ông Nguyễn Hữu Nghĩa về Bản Tin Ba'o chi' 16.8.05 của Vh. Chủ tịch Phạm Quang Trình” mà lòng buồn vô hạn. Bỏi vì vơ'i một người đươ,c coi là nổi danh “quô'c tê' !!!” như ông Nguyễn Hữu Nghĩa mà coi thưòng dư luận, đưa lên Net những tin tư'c sai lầm rồi dựa vào đo' mà tâm sự rằng : Ông ta (NHN) không co'  y' xâ'u gì cả, không làm gì cả . Người kha'c đổ vâ'y cho ông ta về chuyện gây đủ thư' biê'n loạn tại Trung tâm VBNHK và kể từ nơi này gây xa'o trộn liên tục cho VBVNHN. Ông ta vô can! 

Suô't nhiều tha'ng qua, tôi vô cùng bâ't bằng khi thâ'y TT.VBNHK liên tục bị hỗn loạn. Nên cô' gă‘ng hê't sư'c bảo vệ, ngăn chặn việc làm sai lầm của ông Nguyễn Hữu Nghĩa và một sô' Vh. đàn em của ông ta tại Houston, tôi xin tạm gọi là đa'm “du ki'ch miền Nam”. 

Mọi việc đã đuợc trình ra rõ ràng trươ'c công luận từ mâ'y tha'ng trươ'c. Do vậy, hôm nay tôi không  da'm viê't nhiều, chỉ xin nêu vài điểm để quy' Vh. và Bà con xa gần thâ'y mẫu  người đa tra' của ông Nguyễn Hữu Nghĩa: 

1.- Trong thư này ông Nguyễn Hữu Nghĩa quy tra'ch nhiệm cho Vh. Chủ tịch PQT làm hõng việc tô chư'c Đại hội VBVNHN kỳ 7  tha'ng 3/2005 ?  =  Ông NHN sai 100%. 

a)- Chi'nh ông NHN và bà NH đòi ông NGUYE-N BỬU THOẠI phải từ chư'c Truong ban TC. Đại hội 7 và lùi  ngày tổ chư'c Đại hội 6 tha'ng hay 1 năm. Ông bà Nghĩa làm việc này vì BA NGUYÊN DO: (1) OB Nghĩa co' tư thù ca' nhân vơ'i ông NGUYỄN BỬU THOẠI ở bên TH.SQTD. (2) OB Nghĩa tạo điều kiện cho Hoàng Duy Hùng, chủ tịch viễn cư TT.Georgia co' đủ thời gian nạp đơn  ư'ng cữ Chủ tịch VBVNHN. (3) Nê'u hai việc này không thành công sẽ quy tra'ch nhiệm hạ bệ Vh. Phạm Quang Trình, Chủ tịch VBVNHN. Ðây là y' đồ co' kê' hoạch cực kỳ thâm hiểm  mà ca'c Vh. phải đề phòng con người đầy mưu lưọc quỹ quyệt này : Nê'u ông Hoàng Duy Hùng đă‘c cử sẽ tạo tiền lệ cho những Chủ tịch viễn cư ở VN sau này cũng co' quyền ư'ng cữ chủ tịch BCH.TƯVBVNHN… = Hành động này của ÔB. Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương đã làm hõng việc tổ chư'c Đại hội VBVNHN kỳ 7  tha'ng 3/200 chư' không phải Vh. Pham Quang Trình. 

b)- Sau việc đoạt chư'c Trưởng ban Tổ chư'c DDH.VBVNHN kỳ 7 ở Houston, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (TTK) và bà Nguyên Hương (Chủ tịch) TT. Ontario Canada tiê'p tục chỉ đạo bọn “du ki'ch miền Nam” đảo chi'nh chủ tịch BCH.TT.NHK của ông NGUYE-N BỬU THOẠI và khai trừ ông â'y ra khỏi VBNHK. (khai trừ cả tôi, nhưng tôi thì không đa'ng kể)  =  Hôm nay, một lần nữa, tôi lâ'y sinh mạng của vợ chồng tôi, ca'c con, ca'c cha'u nội ngoại của tôi,  THỀ RẰNG,  ông bà Nguyễn Hũu Nghĩa đã đi'ch thân điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi tham gia việc lật đổ ông Nguyễn Bửu Thoại khỏi chư'c vụ Chủ tịch VB.NHK – Tôi cũng biê't rằng, chi'nh ông bà này đã bày mưu ti'nh kê' cho ca'c Văn hũu kha'c như : Yên Sơn, Phạm Ngũ Yên, Trương Sĩ Lương, Vĩnh Tuâ'n… thực hiện việc làm ô nhục này . – Ông bà Nguyễn Hũu Nghĩa không thể chô'i việc vi phạm Điều lệ VBVNHN vô cùng nặng nề khiê'n cho VBNHK đang trở thành trò cười cho thiên hạ đồng thời là nguyên nhân đạo loạn của VBVNHN hiện nay . 

– Tôi, An Phong Nguyễn Văn Diễn, Hội viên sa'ng lập VBNHK, Ủy viên đặc tra'ch soạn thảo Ðiều lệ và Nội qui VBNHK  nhiệm kỳ Tiên Khởi năm 1991 (Chủ tịch Nguyễn Ðình Phùng), thỉnh cầu Chủ tịch BCH/TU và qui' Chủ tịch ca'c BCH Địa phươngVBVNHN lên tiê'ng về việc làm của ông bà Nguyễn Hũu Nghĩa và hành xử kỹ luật đô'i vơ'i ông bà này . 

c)- Ông Nguyễn Hũu Nghĩa bảo không bao giò xen vào nội bộ VBNHK, nhưng trong thư dươ'i đây ông no'i : “tôi đã biết ông Thoại là người độc-tài, lạm quyền, không có khả-năng điều-hành (tôi chưa nói tới tư-cách), nhưng tôi đã không thông-báo cho anh chị Văn Bút Nam Hoa Kỳ, khi ông Thoại ra ứng cử Chủ tịch Trung-tâm hồi tháng 7 năm đó. Tôi thành-thực xin lỗi toàn-thể hội-viên Văn Bút ở Nam Hoa-kỳ về lỗi-lầm tai-hại của tôi, trong việc thiếu cân-nhắc giữa việc tôn-trọng tính-cách tự-trị của một Trung-tâm bạn, và "nguy-cơ chia-rẽ, phá-hoại Văn Bút" do hệ-quả của sự trao quyền vào tay một cá-nhân bất xứng. Vào lúc đó, tôi không lưu-tâm gì vào nội-tình ở Nam Hoa Kỳ”   =   Ông Nguyễn Hũu Nghĩa đã xin lỗi đa'm “du ki'ch miền Nam” vì đã quên ra lệnh ngăn chặn việc bầu cho ông Thoại làm Chủ tịch . Co' nghĩa là xưa nay Nguyễn Hũu Nghĩa trực tiê'p xen vào nội bộ ca'c TT, nhưng lần này thì không, nên xin lỗị và làm sao ông Nghĩa khẳng định rằng: Nê'u bầu cho ông Thoại thì VBNHK sẽco' nguy cơ chia rẽ ??? 

d)- Vụ hơn 60 Hội viên (???) ky' vào Bản Quyê't Nghị = Ông Nguyễn Hũu Nghĩa sai 100% . 

1). Gọi là Thỉnh Nguyện Thư ông Nguyễn Hũu Nghĩa ơi, ông co' tho'i quen ca'i gì cũng Quyê't Nghị , Nhâ't Tri' thì lộ nguyên con ! Dặn hoài mà cư'… kỳ qua' ! 

Theo nhà văn Nguyễn Phước Ða'ng, sau khi điều tra kỹ lưỡng, ông â'y đă liệt kê như sau : “Điểm tên 57 người thì tôi thấy có tới 15 người không có tư cách hội viên.  Vậy họ không có tư cách ký vào bất cứ văn bản nào dính dáng tới VBVNHN.  Những chữ ký của họ vô giá trị.

Còn lại 42 người khác thì sao?

Thông thường, mọi hội viên đều có quyền phát biểu ý kiến về bất cứ chuyện gì dính dáng đến Hội của mình.  Những ý kiến đó chỉ có giá trị tham khảo, thảo luận tổng quát.  Những hội viên thường, không có chức trong BCH, có quyền ký chung kiến nghị, đề nghị truy cứu những việc trong TT của mình mà thôi, chứ không có quyền ký những văn kiện vượt ra ngoài TT của mình.  Những kiến nghị, đề nghị đến việc Trung ương, thuộc phần việc của Chủ Tịch các TT, hoặc của BCH các TT.

Vậy thử đếm xem trong số 42 ông còn lại có bao nhiêu ông hội viên thường, để mời các ông ấy quay về lại TT của mình, ráng bỏ công giám sát xem TT minh có điều gì khuất tất, sai trái hay không mà thôi.

Tóm lại, theo tôi, trong danh sách 57 người “đồng ký tên” chỉ còn có 4 vị Chủ Tịch 4 TT là có tư cách hợp Điều lệ để ký chung một văn bản loại mà quý vị đang muốn ký, nếu quí vị được hội viên TT của quí vị ủy quyền làm việc đó.  Nhưng xin quý vị đổi tên văn bản khác đi, “Bản Luận Tội” chẳng hạn, vì quý vị chẳng có quyền gì mà “quyết nghị” cả.  

Ông Nguyễn Mạnh An Dân không có tư cách hội viên.

Ông Hoàng Duy Hùng không có tư cách hội viên.

Ông Đào Đức Chương, dù đang là đương kim PCT BCH VBVNHN, nhưng ông không có tư các đại diện cho một TT. 

Chỉ còn 4 Chủ Tịch hợp lệ của 4 TT: Canada, Miền Đông Hoa Kỳ, Nam Cali và Louisiana có tư cách ký tên chung trong 1 văn bản mà thôi!

Người nào khởi xướng vụ “luận tội” nầy nên làm lại từ đầu. Các Chủ Tịch TT hãy về lại TT của mình, họp toàn thể hội viên lại, xin họ ủy quyền cho mình được ký tên vào văn bản luận tội Chủ Tịch PQT.  Chừng nào có 8 vị Chủ Tịch ký tên vào Bản Văn Luận Tội thì bản văn đó có giá trị (2/3 đơn vị thuộc VBVNHN).  Với bản văn đó, quý vị đủ tư cách áp lực ông PQT triệu tập Đại Hội Đồng để xét xử, hạch tội đương sự, rồi làm gì thì làm...

(Tôi không hỏi L/s Hoàng Duy Hùng, vì ông đã bị trục xuất khỏi VBVNHN, nhưng tôi hỏi cựu L/s Sơn Tùng, lộ trình “luận tội” ông PQT như tôi trình bày có phải hợp Điều lệ không?  Gọn nhẹ mà khẩu phục, tâm phục.  Chứ chạy gom chữ ký cho đông, như ông đang làm có giá trị gì?  Ông từng là L/s sao lại nghe ai, mà đi làm chuyện ngoài Điều Lệ như vậy???)” 

Vụ 57 mạng, nâng lên thành hơn 60 mạng rồi đê'm đi đê'm lại còn lại 42 mạng … vẫn không co' tư ca'ch ky' Quyê't Nghị . Ru't gọn thêm một lần nữa, từ 42 vị này chỉ lọc lại được 4 ông Chủ tịch của họ là co' quyền làm thư Ðề nghị ông chủ tịch BCH/TU … thực hiện ca'i gì đo'…!!! Vậy ông NHN phải hiểu thủ tục Hành cha'nh là như thê' ông Nghĩa ạ  

Chẳng những vậy, ô. NHN co' ca'i ti'nh thi'ch tô' ẩu,  đê'm đi đê'm lại chỉ co' 4 TT mà hô lên là 6 TT nghĩa “nà nàm thao ?”. À, thì ra VBVNHN co' 11 TT nên phải hô lên là co' 6 TT để co' con sô' vượt qua … ca'i hà tì.
 
e)- Ô. Nghĩa không co' tranh châ'p vơ'i Ô. Thoại ??? Sai 100%  

Tâ't cả ca'c điều nêu trên, kể cả lời xin lỗi của Nghĩa vơ'i đa'm “du ki'ch miền Nam” đều xa'c định Nghĩa tranh châ'p dữ dội, vơ'i Ô. Nguyễn Buu Thoại từ TH.SQ.TD. qua VBVNHN. 

Ki'nh thưa qui' vi, 

Tôi biê't trong vụ này ai cũng mệt mõi, cũng khổ tâm, đau đơ'n!! Nhưng thử hỏi ai là người đau đơ'n nhâ't!

Ai là người đã viện cả lương tâm, luật pha'p nươ'c Mỹ, danh dự và ti'nh mạng gia tộc để làm chư'ng cho sự thực, bảo vệ công đạo cho một Trung tâm Văn bu't nhỏ ỏ địa phương. 

Qu'i Văn hữu đã nghe, đã thâ'y… xin hãy mạnh dạn no'i lên lời công đạo . Tôi không cầu cho tôi mà là cho Trung tâm Nam Hoa Kỳ đang đư'ng trươ'c cơn bão dữ, cho vận mệnh Văn Bu't Việt Nam Hải Ngoại. 

Trân trong và ki'nh chào thân a'i.

An Phong Nguyễn Văn Diễn  

(Trở lại trang chính)