Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Thơ Kiều Phong (Toronto)

=============

THƠ NẶC DANH

Khi một tên TIỂU NHÂN chơi trò bẩn thiủ
NE’M ÐA’ GIÂ’U TAY, đô’n mạt đê hèn !
Trò nầy chỉ lưà được một sô’ dân ngu, khu đen
Thiê’u trình độ nhận thư’c và phân biệt
Giữa CHÁNH, TÀ , THIỆN , ÁC cõi trần ai
Bâ’t cư’ kẻ nào đặt vâ’n đề cũng phải CHÍNH DANH như một vơ’i một là hai
Ðầy đủ bằng chư’ng để tô’ gia’c điều sai tra’i
Ði’nh kèm sô’ điện thoại, điạ chỉ mơ’i phải
Chư’ nào phải loại không tuổi, không tên
Ne’m bùn vào mặt người hiên ngang quyê’t liệt điểm mặt chỉ tên
Con RĂ‘N ÐỘC là phường CÙNG HUNG, CỰC A’C
Bởi co’ nhiều người HÈN NHA’T 
Khônng da’m đương đầu vì thiê’u DŨNG KHI’ cuả một con người
Dù trình độ học vâ’n cũng kha’ đâ’y thôi
Nhưng không HÂ’P THU được những tinh hoa ANH HÙNG DÂN TỘC
Nê’u Tổ Tiên giô’ng nòi đều cu’i đầu , sợ chê’t
Thì DÂN TỘC, ÐÂ’T NƯƠ’C đã bị xoa’ tên
Hãy tự vâ’n lương tâm coi co’ hổ thẹn mình ên ?
Sao không cô’ gă‘ng sô’ng một người đu’ng nghiã
Ngày cuô’i đời còn lưu lại chu’t gì cho người THĂ‘M THIA’…..
 

LƯƠNG TÂM NGƯỜI CẦM BÚT

Có bao nhiêu văn hữu là thành viên Văn Bút
Sao nỡ đành để cho lũ sói lang muá gậy vườn hoang ? !
Các Ðại Văn Hào, Ddại Thi Sĩ lặn mất hay chạy làng ? !
Phó mặc con thuyền Văn Bút suýt đă‘m chìm trong giông bão ? !
May cũng nhờ một số còn KHÍ TIẾT không nỡ khoanh tay
Quyết liệt đập tan ÂM MƯU thế lực să‘p bày
Thà NGỌC NÁT VÀNG TAN , không khuất phục
Ðứng thẳng lưng, nhìn thẳng mặt bọn NẰM VÙNG ẩn núp
Không lẽ làm ngơ cho bọ gian ác cưỡng đoạt vườn VĂN
Nhờ một số văn hữu có tiết tháo CHÍNH NHÂN
Không hèn yếu trước gian nhân hiệp đảng
Ngòi bút là vũ khí còn sót lại cuả kẻ nổi trôi
Ðấu quyết liệt vì KHÔNG CHỊU NỔI
Lương tâm người cầm bút trốn ở đâu rồi ? !
Hãy mau trở về củng cố, xây dựng VƯỜN HOA VĂN BÚT.

KIỀU PHONG ( Toronto)

(Trở lại trang chính)