Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

Thông báo về sự tự ý từ nhiệm 
chức vụ Tổng Thư Ký của VH Ðào Vĩnh Tuấn

International PEN - Vietnamese Writers Abroad PEN Centre 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
P.O.Box 51387 San Jose, CA 95151- 5387 USA
Tel/Fax: (408) 226 - 4990 Email: Xuannien@yahoo.com 

================

Kính gửi: VH Ðào Vĩnh Tuấn
Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành VBVN HN

Trích yếu : V/v Thông báo về sự tự ý từ nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký của Văn Hữu.

Tham chiếu: 
- Ðiều 7 và 8 Nội Quy VBVNHN 
- Biên bản của BCH VBVNH 

Thưa Văn hữu, 

Từ ngày được Ðại Hội Ðồng VBVNHN kỳ VI trao trách nhiệm đến nay, Ban Chấp Hành VBVNHN đã thực hiện được tất cả 15 phiên họp với đầy đủ Biên Bản, trong đó, Văn hữu Tổng Thư Ký đã vắng mặt tất cả 8 phiên họp lần lượt như sau: 

- Phiên họp thứ 02 ngày 18-05- 2003 (vắng mặt, có thông báo vì mắc bận ra mắt sách)
- Phiên họp thứ 03 ngày 25-05- 2003 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 06 ngày 04-01- 2004 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 07 ngày 28-02- 2004 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 08 ngày 27-03- 2004 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 09 ngày 29- 05-2004 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 10 ngày 18-09- 2004 (vắng mặt, không có thông báo)
- Phiên họp thứ 11 ngày 30-10- 2004 (vắng mặt, không có thông báo) 

Các phiên họp đều được thông báo bằng điện thoại hoặc email cho các thành viên Ban Chấp Hành. Riêng VH Ðào Vĩnh Tuấn, BCH không liên lạc được bằng điện thoại cũng như email. Ðôi khi nhờ các Văn hữu tại Houston nhắn lại vẫn không được. Sau, Văn hữu cho biết địa chỉ email daonguyetha@yahoo.com bi trục trặc, BCH đã phải mở một Account khác VBVNHN…yahoo.com và cho Văn hữu “Pass Word” nhưng Văn hữu vẫn không chịu mở coi để biết các thông tin từ VBQT. VH thay đổi địa chỉ mà không hề thông báo cho Ban Chấp Hành. 

Ngày 10 tháng 01 năm 2004, chúng tôi, Phạm Quang Trình (CT) và Diệu Tần (Ðệ nhất Phó Chủ tịch) đến Houston để trình bày sinh hoạt của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đồng thời lên tiếng yểm trợ vụ kiện WJC của ông Nguyễn Hữu Luyện tại nhà hàng Kim Phụng. Trong chuyến đi này, BCH dự trù có phiên họp tại nhà ông Yên Sơn và có gọi điện thoại thông báo cho VH Ðào Vĩnh Tuấn. Văn hữu đã nhận lời nhưng không đến họp. Phải đợi cho đến trưa hôm sau, chúng tôi ra nhà hàng Kim Phụng mới gặp Văn hữu đang ngồi uống cà phê với VH Lan Cao thời không còn họp hành được chi nữa. 

Về phần vụ của Tổng Thư Ký đã được ghi rõ nơi điều 8 Nội Quy VBVNHN như“Phối hợp với BCH để lập kế hoạch cho các sinh hoạt của Hội. Ðôn đốc việc thi hành các chương trình, kế hoạch của Hội và phúc trình trước Ban Chấp Hành..Phụ trách Văn phòng của Hội, liên lạc, quản lý hồ sơ Hội viên...”, nhưng VH Ðào Vĩnh Tuấn đã không làm bất cứ việc gì để báo cáo cho Ban Chấp Hành. 

Về phần vụ đi họp Văn Bút Quốc Tế, VH Ðào Vĩnh Tuấn đi họp Ðại Hội VBQT kỳ thứ 69 tại Mexico tháng 11- 2003, nhưng Văn hữu chỉ có tham dự hai phiên họp của Ủy Ban các Nhà Văn vì Hòa Bình (Writers for Peace). Còn ngoài ra Văn hữu chỉ đi chơi như đi du lịch, đi chơi đến độ bị kẻ gian lấy mất cả máy chụp hình (Camera). Ban Chấp Hành có mời VH Ðào Vĩnh Tuấn đi họp Ðại Hội VBQT kỳ thứ 70 tại Na Uy và Ðại Hội VBQT kỳ 71 tại Slovenia, nhưng Văn hữu đã từ chối không đi tham dự cả hai Ðại Hội này. 

Mấy tháng nay xẩy ra chuyện tranh chấp lôi thôi tại Trung Tâm Nam Hoa Kỳ, VH Ðào Vĩnh Tuấn đã không giữ đúng cương vị Tổng Thư Ký để lắng nghe đôi bên trong sự khách quan, vô từ nhằm đưa đến sự hòa giải, đoàn kết. Văn hữu hứa gửi tài liệu cho BCH nhưng để cả tháng trời.. Chính sự chậm trễ của Văn hữu đã làm cho tình trạng tranh chấp thêm trầm trọng. 

Biên Bản số 13 của BCH liên quan đến một quyết định duy nhất là đề nghị VH Nguyễn Bửu Thoại họp Trung Tâm Nam Hoa Kỳ đề cử một Văn hữu khác làm Trưởng Ban Tổ Chức Ðại Hội VBVNHN kỳ VII. Ðây là “phiên họp mà tôi phải chạy“ vì VH Diệu Tần bị bịnh nằm ở nhà và VH Vũ Quang Trân bận ở sở làm. Tôi gọi điện thoại cho cả hai và đã được sự đồng ý, rồi tôi mới đến nhà VH Ðào Ðức Chương gọi điện thoại “Long Distance” trao đổi với VH Ðào Vĩnh Tuấn thì Biên Bản phải ghi đủ 5 người như Ðiều 7 Nội quy cho phép họp qua điện thoại, email. Vậy mà VH lại xuyên tạc là tôi ngụy tạo Biên Bản với 5 người. 

Biên bản số 14, BCH quyết định, nếu văn thư gửi cho TT Nam Hoa Kỳ thì phải có hai chữ ký của CT và TTK. . Tôi soạn Văn thư nhưng tất cả chưa đồng ý nên phải soạn lại. Trong khi đó, VH đã tự tiện viết email lên tiếng thừa nhận BCH của VH Huỳnh Quang Thế và còn xuyên tạc rằng CT không tôn trọng quyết định. Chính Văn hữu đã làm sai quyết định của hội nghị . 

Cho đến những ngày gần đây, VH Ðào Vĩnh Tuấn tự động tách ra khỏi Ban Chấp Hành và đi theo nhóm mấy người tạo ra cái gọi là “Quyết Nghị” gây xáo trộn sinh hoạt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhằm làm tê liệt Ban Chấp Hành, hiển nhiên Văn hữu đã đi trật, đi xa phần vụ của Tổng Thư Ký được quy định nơi điều 8 Nội Quy.

Ðiều 7 Nội Quy VBVNHN ghi rõ: “Thành viên Ban Chấp Hành không tham dự 3 kỳ họp liên tiếp mà không có lý do chính đáng, được coi như tự ý từ nhiệm”. 

VH Ðào Vĩnh Tuấn đã không tham dự 8 phiên họp của Ban Chấp Hành mà không thông báo 7 phiên, trong đó có 6 phiên họp liên tiếp từ 6, 7, 8, 9, 10, 11 (vắng mặt, không thông báo, không có lý do chính đáng) tức là gấp đôi con số Nội Quy ấn định thì được coi như Văn hữu tự ý từ nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành VBVNHN. 

Nói tóm lại, VH Ðào Vĩnh Tuấn đã không làm trọn nhiệm vụ Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành VBVNHN và đã vi phạm trầm trọng điều 7 Nội Quy VBVNHN. 

Vậy bằng văn thư chính thức này, tôi long trong thông báo cho Văn hữu Ðào Vĩnh Tuấn biết rằng Văn hữu không còn là Tổng Thư Ký của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nữa. 

San Jose ngày 25 tháng 08 năm 2005
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
Chủ tịch
Phạm Quang Trình 

=================

“Anh Nguyen” nguyen-a@sbcglobal.net wrote: 

Kính thưa quý vị vh, 

Tôi nghĩ ông Phạm Quang Trình đã đi quá xa và quá quyền hạn của một chủ tịch được bầu lên bởi hội viên trong một tổ chức dân chủ. Cá nhân tôi đã đi họp VBQT tại Mexico với TTK Ðào Vĩnh Tuấn, biết rất rõ là ông Phạm Quang Trình đã gạt TTK Ðào Vĩnh Tuấn bằng cách mời TTK Ðào Vĩnh Tuấn đi họp nhưng đến nơi thì TTK Ðào Vĩnh Tuấn chỉ đi với tư cách tham dự viên thay vì chức đại biểu là chức dành cho TTK. 

Như vậy rõ ràng ông Trình đã tước quyền đại biểu của TTK Ðào Vĩnh Tuấn bằng cách để ông Thủ Quỹ Vũ Quang Trân thay thế mà không có lý do nào. Và tôi hoàn toàn hiểu tại sao lần sau ông Phạm Quang Trình mời đi họp VBQT mà TTK Ðào Vĩnh Tuấn không đi nữa, bởi TTK Ðào Vĩnh Tuấn hiểu nếu ông đi thì chức đại biểu của ông ấy lại bị tước mất, thì đi như thế vừa tốn tiền vừa bị ông Trình sử dụng như một bung xung. 

Còn nói TTK Ðào Vĩnh Tuấn đi chơi là một chuyện hoàn toàn bịa đặt và vu khống, vì chính vh Ðào Vĩnh Tuấn đã đến dự nhiều cuộc họp của các Ủy Ban cùng với tôi tại đại hội VBQT ở Mexico, trong đó có cuộc họp của Ủy Ban Văn Học, mặc dầu lúc đó TTK Ðào Vĩnh Tuấn rất bực mình ông Phạm Quang Trình đã lấn quyền TTK của TTK Ðào Vĩnh Tuấn. 

Theo tôi thông cáo này lại chứng tỏ rõ ràng thêm vào một sự vu khống của ông Phạm Quang Trình. Quý vị nghĩ sao khi có một ông Chủ tịch quá đáng như thế. 

Kính, 
Ngọc Anh

=================

Dien Van Nguyen <anphong38@sbcglobal.net> wrote: 

Kính gủi quý Văn Hữu
Kính gủi quí bạn
Kính gủi Chị Ngọc Anh 

Tôi với chị là bạn văn lâu năm rồi. Tình cảm giữa chúng ta thực tốt đẹp. Nay vì chuyện Phủ binh Phủ - Huyện binh Huyện mà anh em mình phải "so bút" khiến lòng tôi lấn cấn vô cùng. 

Do vậy tôi suy nghĩ mãi suốt cả buổi vẫn không thông được là nên làm thinh hay nên góp ý. 

a. Làm thinh, tức là đồng ý vói chị rằng Vh Chủ tịch Phạm Quang Trình sai lầm khi lay-off anh Vĩnh Tuấn? Tức là nhắm mắt để cho anh Vĩnh Tuấn tiếp tục vô trách nhiệm với phận sự TTK của mình? Tức là tôi về phe anh Vĩnh Tuấn chống lại anh Phạm Quang Trình, chủ tịch của tôi, người đại diện cho tôi trước VBQT hay Ðại diện cho tôi trước các thế lực độc tài, đàn áp tự do tư tưởng, tự do cầm bút??? 

b. Bảo vệ việc làm của vị chủ tịch BCH thì ngược lại ý của chị. Chúng ta sẽ nhìn nhau như thế nào? Chẳng lẽ tôi lại mất một người bạn văn duyên dáng, xinh đẹp, viết văn rất lả lướt a.

c. Tôi xin chọn giải pháp (c) này, hi vọng tránh được tất cả mọi phiền toái do cái truyền thống vô duyên Huyện binh Huyện- Phủ Binh Phủ.  Ðó là ta không binh ai hết, chúng ta chỉ dùng ngôn từ để luận với nhau từng vấn đề. Vấn đề nào tôi có lý thì chị thua tôi một điểm, Vấn đề nào chị có lý thì tôi thua chị 1 điểm. Ðến khi chấm dứt ai có nhiều điểm nhất thì người đó thắng, cấm bên kia nỗi giận. 

Bây giờ bắt đầu nhé: 

1. Tôi biết lý do anh Trình chọn anh Vũ Quang Trân làm tham dự viên chính thức tại Ðại hội VB.QT mà không chọn anh Vĩnh Tuấn vì anh Trân thông thạo Anh ngữ và Pháp ngữ là hai ngôn ngữ chính trong Ðai hội. Ðiều này tất cả các Hội viên đều biết. 

2. Ðã là một Phái đoàn, thì các thành viên khác sẽ tùy vị chủ tịch phân công tùy theo khả năng của mỗi vị. Chức TTK của anh Vĩnh Tuấn hay chức Thủ quỹ của anh Trân không xài trong việc này nên không thể cho rằng anh Tuấn bị tước quyền Ðại biểu. Chẳng những vậy, khi chị hô lên "anh Tuấn bị tước quyền TTK" là chị vô tình tạo sự hiềm khích giữa anh chị em trong BCH. 

3. Anh Vĩnh Tuấn lấy đó làm giận rồi lần họp sau không đi là lỗi của Vĩnh Tuấn trốn tránh trách nhiệm rồi nại cớ để cà khịa vị chủ tịch. 

4. Nếu anh Vĩnh Tuấn dự họp mà không hiểu được tiếng Pháp hoặc không hiểu 100% tiếng Anh thì thiệt thòi này ai chịu trách nhiệm? 

5. Tôi và anh Vĩnh Tuấn cùng sinh hoạt bên nhau hơn 15 năm, tôi tin rằng tôi hiểu rõ anh Vĩnh Tuấn hơn bất cứ ai trong VB. Một kinh nghiệm xương máu : Dại hội VBVNHN kỳ 5 khóa 2 tại Houston tháng 2/1996. Anh Vĩnh Tuấn nhận nhiệm vụ Trưởng ban đón ố đưa các phái đoàn khắp nơi về dự Dai hoi. Danh sách, Sân bay, ngày giờ đón - đưa, địa điểm tạm trú, số phone các Vh. tình nguyện đem xe đi đón -  đưa... anh Tuấn được tôi trao phó rất kỷ lưỡng. - Tối thứ TƯ (ngày đi đón là sáng thứ SÁU), tôi gọi DT. cho Vĩnh Tuấn thì được người nhà cho biết anh đi Việt Nam hôm thứ Ba (!!!) tháng sau mói về - Tôi tái mặt!!!

6. Ai cũng biết, trong một Dại hội lớn như thế, sau Lễ Khai mạc, thì các Tiểu ban được tách ra đi họp riêng, thảo luận từng vấn đề để tranh thủ thời gian. Sau đó mới họp chung để biểu quyết. Một số thành viên thiếu trách nhiệm, nhân cơ hội này trốn ra ngoài d.ao chơi. Theo tin tức anh PQTrình đưa ra thì anh Vĩnh Tuấn có đi chơi trong dịp này. Tôi nghĩ, với bản tính thích hưởng thụ và thiếu tinh thần trách nhiệm, lại được chị Ngọc Anh "nói bắc thang" thì anh Vĩnh Tuấn "leo thang" là cái chắc .

7.- Anh Pham Quang Trình có lấn quyền anh Vĩnh Tuấn không? Phái đoàn VBVNHN đi dự Dai hoi VB.QT chỉ cần một vị Chủ tịch là Trương Phái Ðoàn, những vị còn lại tùy theo nghị trình thảo luận của Dại hội mà phân nhiệm. Các chức vụ PCT/NV, PCT/NV, TTK, TQ không xài ở đây. Sao lại có chuyện lấn quyền??? Việc làm của anh Phạm Quang Trình tại Ðại hội VB/QT là đúng chị Ngọc Anh a.

8.- Tôi thấy một điều vô lý và đáng đặt lại vấn đề là chi Ngọc Anh ỏ nước Hoa Kỳ mà lại làm Hôi viên viễn cư ỏ nước Canada (lại là của ông Nguyễn Hữu Nghĩa) thì có hớp tình họp lý không??? Bỏi vì nêu ngày nào đó tôi nỗi hứng nhận một số Hội viên viễn cư ở nước CHXHCNVN thì có được không???

Rồi khi bầu chủ tịch, vài chục vị Hội viên viễn cư ở VN được bầu làm chủ tịch vài chục Trung tâm ở MỸ, ÚC, AÂU, Á thì chị Ngọc Anh tính làm sao? 

Thưa quý vị, thư cũng đã dài. Xin quý vị vui lòng thử nghiệm xem tôi trình bày được mấy điểm trên (8) và chị Ngọc Anh được mấy điểm trên (8)? 

Kính chào Văn hữu Ngọc Anh thương yêu của tôi. 

An Phong Nguyễn Văn Diễn 

- Sáng nay ông PQT/ Chủ Tịch VBVNHN đã ra văn thư loại ông Ðào Vĩnh Tuấn, “nguyên” Tổng Thư Ký VBVNHN ra khỏi chức vụ TTK của BCH/TƯ VBVNHN vì :

* không hành sử được nhiệm vụ chức năng Tổng Thư Ký VBVNHN theo điều 8 Nội Quy

* vi phạm Ðiều 7 Nội Quy khi vắng mặt liên tục tới 8 phiên họp (mà theo Ðiều 7 thì chỉ cần vắng mặt liên tục 3 phiên họp không lý do thì đã coi như tự ý từ nhiệm rồi! 

Nay ông Ðào Vĩnh Tuấn đã vắng tới 8 lần tức hơn gấp đôi thì phải coi như từ nhiệm 2 lần! Ghi chú thêm: Ðiều lệ BCH/VBVNHN cho phép họp và bỏ phiếu (vote) bằng Ðiện Thoại hoặc Email vì có vài thành viên ở xa. Dù vậy DVT cũng trớt quớt luôn!) 

(Trở lại trang chính)