Make your own free website on Tripod.com
Mặt Thật
của
NGUYỄN HỮU NGHĨA

Nguyễn Chí Vịnh
Trung tướng VC

Nguyễn Chí Thanh
Đại tướng VC

Nguyễn Chí  Nghĩa
"Chuẩn úy" QLVNCH?
 

VC. Nguyễn Hủi Nghĩa 
và Đai Hôi TD Dallas
==============

Rắn cha Nguyễn Chí Thanh banh xác 
Rắn con giả chết NGHĨA lươn thành
Sĩ quan chuẩn uế hôi tanh 
Trườn bò núp địa phương quân báo tình 
Báo cho Tổng cục Ba Đình cấy 
Vi khuẩn nọc Hồ, HỦI NGHĨA say (*) 
Đeo Hương , đeo Phượng mốt cầy 
Xà tôn , xà tử , tầy huầy Cộng tuôn 

Chú thich :(*) Từ đây gọi NHN là Hủi Nghĩa 

Tuôn Gia-Nã Đại lập Làng Rắn 
NGHĨA dụ nô tài lính bù loong 
Ba mươi năm lưới giăng vòng 
Hội Quan Thủ Đức nhuộm Hồng tính toan 

Cư An Tư Nguy , hãy ghi nhớ 
Tê Hai (T2) Chí Vịnh thằng anh Hủi 
Quyền khuynh trong sát ngoài chui 
Tiền tung mua chuộc Việt Lùi hai mang 

Những hạng Hồng Quân , Ngô Viết Quần 
Óc tai điếc đặc thiền đưng đưng 
Tử phù ngậm đắng khen lừng 
Nhổ ra bố mẹ , vợ khùng con điên 
Lui cui mọt sách giựt khoa bảng 
Luồn cúi mua danh bồi sói lang 
Xum xoe chảnh choẹ công đàng
Nhung y đại yến quanh sàng máu dân 

Thằng Hủi Nghĩa đâu cần lộ mặt 
Toạ gia phán bảo lâu la hành 
Kế mưu Tổng cục gian manh 
Email điện thoại sắp ngăn sẵn sàng 
Âm binh tà lọt trả lương tháng 
Viết thuê , chưởi mướn thọc càng hăng 
Chó hùa sủa toáng sủa càn 
Chủ khen cho ghế Tổng Đàn Thủ Môn (**) 
(**) : Thủ môn = gác cửa 

Thói đời tham chức vị danh cao 
Mê say sắc dục hưởng sang giàu 
Qủy tà Tình báo độc sâu 
Mafia Việt cộng thả câu tình tiền 
Cò mồi gái điếm vai lương thiện 
Giả danh tị nạn , tù vượt biên 
Mã ngoài trí thức ngoan hiền 
Phô khai tài sản , lại quen lớn nhiều 
Dễ dàng cảm phục lắm người xiêu 
Từ đó Cộng xâm nhập tiến trình 
Hỡi người Chiến Sĩ quang minh 
Quốc Gia chính nghĩa tồn linh trong lòng 
Hữu trí vô uyên sao thắng địch 
Đặc công Vẹm Đỏ trí chuyên rồ 
Luyện điêu tình báo Nga sô 
Cáo Hồ xào nấu Tàu ngô , Tây tà 
Đừng quên C. I . A nhức nhối 
Cũng vì lưới Vẹm nhện tơ vò
Chúng thường ngạo mạn tự tô
Đỉnh cao trí tuệ , chính lò Tê Hai (T2) 

****** 
Riêng tặng Chú em NVQ

Ngô Viết Quyền tâm niệm quán chiêu 
Cửa sau thằng Nghĩa , cục phân điều (***)
Điều khiển hộ thân Quyền Hội Trưởng 
Bầu bán hồn ma bóng quế yêu 
Chờn vờn âm binh hội Dallas 
Hoan hô Thủ Đức hồng nhi điệu 
Vũ Công chễm chê. Thái Thượng Hoàng 
Quân trường bất thống mái đổ xiêu 

(***) điều = đỏ 

NHÂN BẤT HỌC , BẤT TRI LÝ 
SĨ BẤT TRUNG , BẤT THÀNH NHÂN 

Nguyen Van / VDSN 
11 - 23 - 2005

(Trở lại trang chính)